Molimo pričekajte

Materijalni nedostatak

Kada postoje materijalni nedostaci

 • ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 • ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 • ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 • ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 • ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 • ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Nedostaci za koje odgovara prodavatelj

Kao prodavatelj odgovaramo za materijalne nedostatke proizvoda koji su postojali u trenutku kada ste primili proizvod, bez obzira je li vam to bilo poznato. Odgovaramo i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon što ste primili proizvod ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara

Ne odgovaramo za nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon 2 godine od kad ste ga primili.
Ne odgovaramo za nedostatke ako su vam u trenutku sklapanja ugovora bili poznati ili vam nisu mogli ostati nepoznati.

Dokazivanje nedostataka

U slučaju da se nedostatak na proizvodu ustanovi u roku od 12 mjeseci od preuzimanja kupljenog proizvoda, smatra se da je takav nedostatak postojao već pri samoj kupnji. Ako se mi s tim ne slažemo to ćemo morati dokazati i snositi troškove vještačenja, ako se pokaže da smo u pravu, imamo pravo tražiti povrat plaćenog vještačenja.

Ako je od dana predaje proizvoda proteklo više od 12 mjeseci, a mi kao prodavatelj ne priznajemo postojanje nedostatka na proizvodu, to će se dokazivati vještačenjem koje plaćamo mi ili vi, ovisno o rezultatu vještačenja.

Ostvarivanje prava na otklon nedostataka

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može:

 1. zahtjevati od prodavatelja otklanjanje nedostatka
 2. zahtjevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka
 3. zahtjevati razmjerno sniženje cijene
 4. izjaviti da raskida ugovor

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora tek:

 1. ako prodavatelj nije uklonio nedostatak ili je to odbio učiniti
 2. ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak, ili
 3. kad iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na prodavatelju.

Možete ostvariti svoja prava ako nas o postojanju vidljivih nedostataka obavijestite u roku od 2 mjeseca od dana kad ste otkrili nedostatak, a najkasnije u roku od 2 godine od kad ste primili proizvod.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, prodavatelj će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača imate pravo podnijeti pisani prigovor, putem pošte ili elektroničke pošte. Na zaprimljeni prigovor odgovorit ćemo vam najkasnije u zakonskom roku od 15 dana.